Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Καθεστώς κατασκευαστών επαγγελματιών μαρμαράδων μετά την 30.09.2015

Καθεστώς κατασκευαστών επαγγελματιών μαρμαράδων μετά την 30.09.2015

by syndikos

Στο Σχιστό Σκαραμαγκά και στα γραφεία του Συνδέσμου σήμερα την 30η του μήνα Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τέτάρτη και ώρα 17.00 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο που αναφέρεται παραπάνω, μετά την με αριθμ. Πρωτ. 3802/22.092015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου κ. Σούτου Δημήτριου, που δόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τους Διοικητικούς Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, με παρόντα 11 μέλη από το σύνολο των 18 μελών, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Σούτο Δημήτριο , η έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30.9.2015 ΟΠΟΥ ΛΗΓΕΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ » Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου εισηγούμενος το θέμα αναφέρεται αναγκαιότητα έγκρισης του καθεστώτος που θα ισχύει για τους εργολάβους κατασκευαστές επαγγελματιών μαρμαράδων μετά την 7/10/2015 όπου συμπληρώνεται η πρώτη απόφαση έκδοσης μητρώου επαγγελματιών.

Ετέθη υπ’ όψη του σώματος η απόφαση ΔΣ 19/2015 με ΑΔΑ ΩΚΑ5ΟΡΣΒ-0ΒΩ η οποία αναφέρει: «5. Η εκτέλεση έργων διακοσμήσεως και διαμορφώσεως των οικογενειακών τάφων ενεργείται από κατασκευαστή έργου που θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του κοιμητηρίου .

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή θα είναι : Α) Καταβολή ειδικού τέλους μία φορά στην εγγραφή 150,00€ Β) Εγγυητική επιστολή τραπέζης ενός έτους με δυνατότητα επιστροφής στο τέλος του έτους ή επανακαταθεσή της εφ’ όσον τηρήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας και έχουν πληρωθεί τυχόν πρόστιμα. Σημερινή αξία εγγυητικής επιστολής 1.500,00€ η οποία για τους κατασκευαστές που έχουν κατάστημα εντός του νεκροταφείου θα είναι στο 1/5 δηλαδή 300,00€.

Γ) Βεβαίωση του επαγγελματικού επιμελητηρίου ετησίως, Δ) φορολογική ενημερότητα ετησίως Ε) Κατάσταση προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ασφαλισμένοι Στ) Βεβαίωση εγγραφής ως μέλους αναγνωρισμένου σωματείου μαρμαράδων καλλιτεχνικών έργων.» Η ανωτέρω απόφαση έχει εγκριθεί από την Γ.Γ.Α.Δ. Αττικής με το 19767/10630/19-5-2015 με αρ. πρωτ. Συνδέσμου 1818/4-6-2015 Επί πλέον αναφέρθηκε στις αποφάσεις Προέδρου 154/2015 με την οποία έγινε η πρόσκληση για εγγραφή καθώς και η 220/2015 με την οποία δόθηκε παράταση.

Τέλος αναφέρθηκε στον πίνακα τελών και δικαιωμάτων του 2015 (απόφαση Δ.Σ 4/2015 και την έγκριση του από την Γ.Γ.Α.Δ. Αττικής με ΑΔΑ ΩΡΔΥΟΡ1Κ-5ΤΑ Το σώμα αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ να εκδώσει απόφαση για τους επαγγελματίες που έχουν προσκομίσει τα πλήρη προβλεπόμενα στοιχεία και έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλές τους στον Σύνδεσμο. Η απόφαση αυτή θα αποτελεί το μητρώο μελών επαγγελματιών μαρμαράδων και θα εκδοθεί στις 20.10.2015. Την ίδια ημέρα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να εκδώσει και την απόφαση με τους επαγγελματίες που δεν γίνονται δεκτοί και μέλη του μητρώου μαζί με την αιτιολογία. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να εκδίδει τέτοιες αποφάσεις για προσθήκη νέων μελών κάθε τέλος έκαστου μήνα.
Για τα μέλη του μητρώου θα ισχύει ότι μόνο αυτοί μπορούν να προβαίνουν σε κατασκευαστικές εργασίες εντός του χώρου του νεκροταφείου, ενώ κάθε άλλος κατασκευαστής μνημείων πρέπει να εμποδίζεται από τα όργανα του Συνδέσμου να εργάζεται σε οποιαδήποτε κατασκευή.
Δίνεται εντολή στον Αν. Δ/ντή Φίλιππο Κυρίτση να προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε να εγκατασταθούν μπάρες στην πύλη έως τις 30.10.2015.
Τα μέτρα ελέγχου από τα όργανα του ελέγχου είναι κατά σειρά : – σύσταση συμμόρφωσης – κλήση αστυνομίας για έξοδο του επαγγελματία από το χώρο του νεκροταφείου – σε υποτροπή πάνω από τρεις φορές θα υποβάλλεται μήνυση 5. Η παρούσα απόφαση και τα μέτρα ελέγχου θα ισχύσουν αμέσως μετά την έγκρισή τους από την Γ.Γ.Δ.Α Αττικής.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ να αποστείλει άμεσα επιστολή στην αστυνομική Δ/νση Πειραιά μαζί με την παρούσα απόφαση και την έγκρισή της ώστε να υπάρχει ειδικά τις πρώτες ημέρες αστυνομική συνδρομή στα όργανα του Συνδέσμου.

Σκαραμαγκάς 30.09.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

723ΜΟΡΣΒ-Β5Ψ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση:

AddThis Sharing Buttons
Share to FacebookFacebookFacebook

You may also like

Leave a Comment