Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Έγκριση για το καθεστώς εργολάβων κηδειών

Έγκριση για το καθεστώς εργολάβων κηδειών

by syndikos

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 225/2015 ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 318/2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 7.10.2015»

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου εισηγούμενος το θέμα αναφέρεται στην αναγκαιότητα έγκρισης του καθεστώτος που θα ισχύει για τους εργολάβους κηδειών μετά την 7/10/2015 όπου συμπληρώνεται η πρώτη απόφαση έκδοσης μητρώου εργολάβων κηδειών.

Ετέθη υπ’ όψη του σώματος η απόφαση ΔΣ 5/2015 με ΑΔΑ Ω2ΙΖΟΡΣΒ-ΞΝΠ η οποία αναφέρει: «2. Πριν από κάθε ταφή πρέπει να προσκομίζεται η άδεια ταφής και να έχουν πληρωθεί τα δικαιώματα στο ταμείο του Συνδέσμου. Επιπλέον ο εργολάβος που διακινεί την διαδικασία πρέπει να μην έχει χρέη ή αν έχει να τα έχει ρυθμίσει (στον Σύνδεσμο) και επιπλέον να έχει απογραφεί στο ειδικό μητρώο επαγγελματιών του Συνδέσμου. Σε τελική φάση πριν την ταφή θα πρέπει στον αρμόδιο ταφέα να επιδεικνύεται το έντυπο της ταφής που χορηγείται από το Ταφολόγιο. Τα δικαιολογητικά εγγραφής για τους επαγγελματίες θα είναι:
α) βεβαίωση επαγγελματικού επιμελητηρίου τρέχοντος έτους
β) παράβολο150,00€ όπως προβλέπεται από τον πίνακα του Συνδέσμου μία φορά για πάντα
γ) φορολογική ενημερότητα
δ) πλήρη στοιχεία επιχείρησης
ε) υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού που απασχολούν
στ) βεβαίωση εγγραφής σε αναγνωρισμένο σωματείο γραφείων τελετών και μνημόσυνων» .

Η ανωτέρω απόφαση έχει εγκριθεί από την Γ.Γ.Α.Δ. Αττικής με το 19782/10634/19.5.2015 με αρ. πρωτ. του Συνδέσμου 1817/4.6.2015 Επί πλέον αναφέρθηκε στις αποφάσεις Προέδρου 153/2015 με την οποία έγινε η πρόσκληση για εγγραφή καθώς και η 220/2015 με την οποία δόθηκε παράταση.

Τέλος αναφέρθηκε στον πίνακα τελών και δικαιωμάτων του 2015 (απόφαση Δ.Σ 4/2015 και την έγκριση του από την Γ.Γ.Α.Δ. Αττικής με ΑΔΑ ΩΡΔΥΟΡ1Κ-5ΤΑ

Το σώμα αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ να εκδώσει απόφαση για τους επαγγελματίες που έχουν προσκομίσει τα πλήρη προβλεπόμενα στοιχεία και έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλές τους στον Σύνδεσμο. Η απόφαση αυτή θα αποτελεί το μητρώο μελών επαγγελματιών εργολάβων κηδειών και θα εκδοθεί στις 20.10.2015. Την ίδια ημέρα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να εκδώσει και την απόφαση με τους επαγγελματίες που δεν γίνονται δεκτοί και μέλη του μητρώου μαζί με την αιτιολογία. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να εκδίδει τέτοιες αποφάσεις για προσθήκη νέων μελών κάθε τέλος έκαστου μήνα.
Για τα μέλη του μητρώου θα ισχύει : – Μόνο αυτά θεωρούμενα πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στους ψυκτικούς θαλάμους και να κάνουν χρήση τους. Η χρέωση θα ισχύει μόνο μια φορά σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο για παραμονή έως τρεις ημέρες.

– Δεν θα χρεώνονται οι νεκροθάλαμοι.

– Θα τυγχάνουν δικαιούχοι της προωθητικής παροχής που αντιστοιχεί σε προσφορά τάφου Α΄ ζώνης με τιμή 100,00€ για τζίρο ανά 10.000,00€ μετρούμενο με αφετηρία την 1.10.2015.

– Θα ισχύει για αυτούς η χρέωση ταφής στις Α,Β,Γ ζώνες και οικογενειακούς με έκπτωση 10% και συγκεκριμένα : α) τάφος Γ΄ζώνη 180,00€ β) τάφος Β΄ζώνη 270,00€ γ) τάφος Α΄ζώνη 450,00€ δ) ταφή σε οικογενειακό τάφο 250,00€ Οι υπόλοιπες κατηγορίες παραμένουν ως έχουν – Θα έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης τάφων και ώρας κηδείας με παροχή σε αυτούς ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password). Η εφαρμογή θα είναι δικτυακή και κάθε κλείσιμο θέσης και κηδείας θα γίνεται από αυτήν.

Για τα μη μέλη του μητρώου θα υπάρχει δυνατότητα να κλείνεται κηδεία μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία οικογένειας ή εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου της επαγγελματία στην υπηρεσία ταφολογίου 8.00 – 14.00. Τηλεφωνική κράτηση δεν θα γίνεται καθώς δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση στοιχείων από τηλέφωνο, ενώ εκτός ωρών γραφείου δεν θα έχει κάποιος στοιχεία διαθεσιμότητας τάφων και ζωνών.

– Τα στοιχεία για τον επαγγελματία που θα είναι εξουσιοδοτημένος κάθε φορά είναι: α) υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης από συγγενή του θανόντος με αναγραφή του ΑΦΜ β) φωτοαντίγραφο ταυτότητας συγγενούς του θανόντος γ) άδεια λειτουργίας του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου (δεν απαιτείται αν έχει κατατεθεί) – Τα μη μέλη του μητρώου δεν θα τυγχάνουν των μειωμένων τιμών, των απαλλαγών, της πρόσβασης στους ψυκτικούς θαλάμους, της προωθητικής παροχής και της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης κηδείας που απαλλάσσει από την επί τόπου παρουσία – Όσον αφορά την προτεραιότητα θέσεων τάφων σε κάθε ζώνη που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας ταφολογίου ισχύει κανονικά για το ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης ενώ για τις κηδείες που κλείνονται με αυτοπρόσωπη παρουσία εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών θα δίνονται τάφοι κατά την κρίση του προϊσταμένου ταφολογίου χωρίς κατ’ ανάγκη τήρηση σειράς.

– Δίνεται εντολή στον αν. Δ/ντή Φίλιππο Κυρίτση να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος σε πλήρη λειτουργία από τις 17.11.2015.

– Η παρούσα απόφαση θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την έγκρισή της από την Γ.Γ.Α.Δ. Αττικής.

-Για το διάστημα έως την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος θα κλείνονται κηδείες τηλεφωνικά μόνο για τα μέλη του μητρώου ενώ για τους υπόλοιπους ισχύει η αυτοπρόσωπη παρουσία στο ταφολόγιο.

Σε περίπτωση που θα κλείνεται κηδεία τηλεφωνικά από μη μέλος δεν θα λαμβάνεται υπόψη, θα πρέπει να υπάρξει αυτοπρόσωπη εξουσιοδοτημένη παρουσία τις ώρες γραφείου και δεν θα υπάρχει εγγύηση κράτησης. Οι κηδείες αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη από το ταφολόγιο στον καθορισμό του προγράμματος μέχρι ωσότου επικυρωθούν με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου αλλά δεν θα λαμβάνονται υπόψη καθόλου και στον καθορισμό προτεραιοτήτων ακόμη και όταν επικυρώνονται. Επιπλέον κάθε εργολάβος που θα επιμένει να κλείνει κηδεία χωρίς να απογράφεται με τηλεφωνικό τρόπο θα αναφέρεται για να ληφθεί υπόψη η συμπεριφορά του για το αν θα γίνει δεκτός στο μητρώο. Ακόμη κάθε άλλη προκλητική προσβλητική και απειλητική συμπεριφορά θα αναφέρεται στη διοίκηση για να λαμβάνεται υπόψη.

Τέλος δίνεται εντολή στον αν. Δ/ντή Φίλιππο Κυρίτση να προχωρήσει στην εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικών κλειδαριών στα ψυγεία και έλεγχο εισόδου πρόσβασης με μαγνητικές κάρτες ώστε τα μέλη του μητρώου να είναι πλήρως εξασφαλισμένα.

Σκαραμαγκάς 30.09.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΩΩΘΖΟΡΣΒ-ΗΛΗ(1) καθεστώς pdf

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση:

AddThis Sharing Buttons
Share to FacebookFacebookFacebook

You may also like

Leave a Comment