Ο Σύνδεσμος Δήμων Κοιμητηρίου Σχιστού (ΣΥΝ.ΔΗ.ΚΟΣ), είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 8606/01.11.1984 απόφαση του πρώην Νομάρχη Αττικής, η οποία και καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ Β’ 805/13.11.1984 με τον τίτλο: «Σύσταση Συνδέσμου, για την ίδρυση κοινού νεκροταφείου Δήμων περιοχών Διαμερισμάτων Πειραιώς και Δυτικής Αττικής του Νομού Αττικής και τροποποιήθηκε η ονομασία του με την απόφαση 10757/2690 (ΦΕΚ Β’ 1143/3.4.2020).

Μέλη του Συνδέσμου αποτελούν οι νυν Δήμοι Πειραιά, Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Μοσχάτου-Ταύρου, Περάματος και Κορυδαλλού. 

Οι σκοποί του Συνδέσμου όπως αυτοί αποτυπώνονται στο παραπάνω ΦΕΚ σύστασης είναι οι εξής: 

1. Η ίδρυση και λειτουργία κοινού Νεκροταφείου, 

2. Η σταδιακή μεταφορά των υπάρχοντων Νεκροταφείων και 

3. Η δημιουργία δημοτικών επιχειρήσεων για τα Νεκροταφεία». 

Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του Συνδέσμου ορίστηκε σε ενενήντα εννέα (99) έτη και η έδρα του είναι στη Λεωφ. Σκαραμαγκά 102-104 στη θέση ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΥ, μια έκταση επιφάνειας τριακοσίων τριάντα (330) στρεμμάτων, η οποία ως σύνορα έχει από την μία πλευρά την Λεωφ. Σκαραμαγκά και από την άλλη το όρος Αιγάλεω.

Ο Σύνδεσμος σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρό του. 

Με την υπ’ αριθμ. 19/1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας των Δικαιωμάτων Χρήσεως του Κοιμητηρίου του Συνδέσμου Δήμων Κοιμητηρίου Σχιστού, ο οποίος περιλαμβάνει και ορίζει τον τρόπο λειτουργίας τους Κοιμητηρίου.

Μοναδικά έσοδα του Συνδέσμου είναι οι ετήσιες εισφορές βάσει κατοίκων από τους Δήμους που τον αποτελούν, ύψους περίπου τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ συνολικά και τα έσοδα από τον πίνακα τελών και δικαιωμάτων που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση και το εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του ανέρχεται περίπου στα πενήντα (50) άτομα.

Στόχος της υπάρχουσας Διοίκησης του Συνδέσμου είναι το Κοιμητήριο να αποκτήσει την εικόνα που αρμόζει σε ένα σύγχρονο Κοιμητήριο, με σεβασμό απέναντι στον ανθρώπινο πόνο και τιμή στους θανόντες που φιλοξενεί.

ΘΗΤΕΙΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Από ιδρύσεως του Κοιμητηρίου έως 26.2.2001 : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Από 27.2.2001 έως 21.4.2003: ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από 22.4.2003 έως 17.4.2007: ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Από 18.4.2007 έως 9.5.2011: ΛΑΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Από 10.5.2011 έως 8.9.2011 : ΧΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από 9.9.2011 έως 16.12.2014 : ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Από 17.12.2014 έως 16.12.2019 : ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από 17.12.2019 έως και σήμερα: ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ