Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ως Πρόεδρο, δυο (2) εκλεγμένα μέλη και ένα αναπληρωματικό μέλος.

 

Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 246 του Ν.3463/2006: “Η εκλογή των μελών της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7, και η θητεία τους λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών της” ενώ σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 247 του ιδίου Νόμου: ” Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της δημαρχιακής επιτροπής και όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το συμβούλιο.”